ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

TRAINEESHIP

Vacature: TRAINEESHIP

Ben jij net afgestudeerd en heb je een hands-on mentaliteit? Is productie, proces of techniek je absolute passie, maar weet je nog niet goed welke richting je uit wilt gaan? Zoek je naar een baan met begeleiding en doorgroeimogelijkheden, maar hou je graag nog even je opties open? Dan is dit traineeship perfect voor jou!

Wie zijn wij

Het zal je niet ontgaan zijn: ALDEL draait als nooit te voren! “ALDEL 2.0” noemen we het. We zijn één van de snelst groeiende werkgevers van het Noorden. We stevenen af op ruim 300 elektrolyse ovens die continu in gebruik zijn. Er is sprake van een positieve sfeer en gunstig toekomstperspectief. Elke dag leveren wij ons duurzame aluminium van hoge kwaliteit af bij onze klanten. Het maken van aluminium is een ambachtelijk proces waar we bij ALDEL goed in zijn. Onze klanten gebruiken het aluminium bijvoorbeeld in de automotive of de bouw. Als je meer wilt weten over onze organisatie kijk dan op www.aldel.nl.

Trainee Programma

In de rol van trainee ga jij gedurende 2 jaar een kijkje nemen binnen verschillende onderdelen van onze organisatie. Je speelt een belangrijke rol in de uit te voeren projecten. Hierbij werk je steeds een periode van 6 maanden op één van onze afdelingen (de gieterij, de anodehal, de elektrolysehal, de technische dienst of een afdeling op het hoofdkantoor), waarna je rouleert en weer voor 6 maanden ingezet wordt op een van de andere onderdelen. De werkzaamheden vinden plaats op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zo doe je ‘on the job’ ervaring op in het meelopen op locatie in de reguliere werkzaamheden, en zul je vervolgens bezig zijn met werkzaamheden op het gebied van projecten. Bijvoorbeeld in beheer en onderhoud van een project, de verwerving of ontwerpfase of het budgetteren en calculeren van een project. We geloven dat je het meeste leert van ‘gewoon, doen’: zelf zaken uitzoeken, zelf fouten maken. Zolang je de kunst maar kunt afkijken van een ervaren collega.

Leaders of tomorrow

Je bent de baas over je eigen ontwikkeling. In dit tweejarig opleidingsprogramma word je ondersteund in het ontwikkelen van zowel je eigen persoonlijke alsmede je technisch-inhoudelijke vaardigheden. Ieder half jaar vindt er opleiding en training plaats. Naast een mentor die jou begeleidt op het technische en inhoudelijke vlak in de projecten binnen ons bedrijf heb jij een coach die jou ondersteunt in jouw persoonlijke ontwikkeling en groei en desgewenst in de richting van leidinggeven.

Het traineeship is daardoor meer dan een opleidingsprogramma. Steeds kijken wij naar jouw ambities en mogelijkheden. Dit is maatwerk waarop jijzelf grote invloed uitoefent.

Uitgangspunt is dat jij binnen onze organisatie verschillende werkzaamheden gaat ervaren, waarna we samen een goede keuze kunnen maken welke kant jij op gaat met je carrière en waar jij door kunt stromen in een functie die uitstekend bij jou past.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde technische hbo- of wo-opleiding, richting bijvoorbeeld Procestechnologie, Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde, Industrial Engineering, Elektrotechniek, ongeacht uitstroomrichting. Of je hebt een andere afgeronde WO master met aantoonbare technische affiniteit;
 • Je bent net (of bijna) afgestudeerd of beschikt over maximaal 2 jaar werkervaring;
 • Je bent initiatiefrijk, doortastend en resultaatgericht;
 • Je beschikt over een goed organisatievermogen en je bent stressbestendig;
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Wij verwachten van jou dat veiligheid altijd prioriteit heeft en dat je op een prettige manier met anderen samenwerkt. Vakmanschap en integriteit staan bij jou hoog in het vaandel. Daarnaast is collegialiteit onmisbaar.

Wat heeft ALDEL jou te bieden

Goed aanvangssalaris van € 2.679,87 met snelle halfjaarlijkse financiële groeimogelijkheden bij goed functioneren. (Aldel valt onder de CAO Metalektro). Binnen de organisatie is er voldoende ruimte voor ontwikkeling, samenwerking, verantwoordelijkheid en doorgroei naar een leidinggevende positie. Na het afronden van je traineeship met goed resultaat, worden de mogelijkheden besproken om met een vast dienstverband in een startersfunctie als aankomend leidinggevende of inhoudelijk specialist aan de slag te gaan.

Solliciteren op deze functie

Is dit jouw nieuwe baan of wil je eerst nog meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Sandra Lubbers, HRM adviseur a.i. Wil je direct solliciteren? Stuur dan je motivatie & recent CV vóór 15 juli 2019 naar ons op.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

_________________________________________________________________________________

Have you just graduated and do you have a hands-on mentality? Is production, process or technology your absolute passion, but you still don’t know which direction you want to go? Are you looking for a job with guidance and career opportunities, but would you like to keep your options open? Then this traineeship is perfect for you!

Who are we

You will not have missed it: ALDEL is running like never before! We call it “ALDEL 2.0”. We are one of the fastest growing employers in the North. We are heading for over 300 electrolysis furnaces that are in continuous use. There is a positive atmosphere and a favourable future perspective. Every day we deliver our high-quality, durable aluminium to our customers. Making aluminium is a traditional process that we are good at at ALDEL. Our customers use the aluminium for example in the automotive or construction industry. If you want to know more about our organization, go to www.aldel.nl.

Trainee Program

In the role of trainee you will take a look within 2 parts of our organization for 2 years. You play an important role in the projects to be implemented. Hereby you always work for 6 months in one of our departments (the foundry, the anode hall, the electrolysis hall, the technical service or a department at the head office), after which you rotate and are deployed for another 6 months at one of the other components. The work takes place at operational, tactical and strategic level. In this way you will gain “on the job” experience in walking on location in the regular activities, and you will then be busy with activities in the field of projects. For example in the management and maintenance of a project, the acquisition or design phase or the budgeting and calculation of a project. We believe that you learn the most from ‘just doing’: finding things out yourself, making mistakes yourself. As long as you can copy the art from an experienced colleague.

Leaders of tomorrow

You are in charge of your own development. In this two-year training program you will be supported in developing both your own personal and your technical-substantive skills. Education and training takes place every six months. In addition to being a mentor who guides you on the technical and substantive level in the projects within our company, you also have a coach who supports you in your personal development and growth and, if desired, in the direction of management.

The traineeship is therefore more than a training program. We always look at your ambitions and possibilities. This is a tailor-made job that you have a major influence on.

The starting point is that you will experience various activities within our organization, after which we can together make a good choice in which direction you will go with your career and where you can flow in a position that suits you perfectly.

Job requirements

 • You have a completed technical college or university degree, for example in the field of Process Technology, Mechanical Engineering, Technical Business Administration, Industrial Engineering, Electrical Engineering, regardless of the flow direction. Or you have another completed Masters degree with demonstrable technical affinity;
 • You have just (or almost) graduated or have a maximum of 2 years of work experience;
 • You are rich in initiative, decisive and result-oriented;
 • You have good organizational skills and you are stress resistant;
 • You master the Dutch and English language in speech and writing;
 • We expect that safety is always a priority and that you cooperate with others in a pleasant way. Craftsmanship and integrity are of paramount importance to you. In addition, collegiality is indispensable.

What does ALDEL have to offer you

Good starting salary of € 2,679.87 with fast six-month financial growth opportunities if you function well. (Aldel falls under the Collective Labour Agreement Metalektro). Within the organization there is sufficient room for development, cooperation, responsibility and progression to a leadership position. After completing your traineeship with good results, the options are discussed for starting a permanent position as a future manager or specialist in content with a permanent employment contract.

Apply for this position

Is this your new job or do you first want more information about the vacancy? Then contact Sandra Lubbers, HR advisor. Do you want to apply directly? Send your motivation & recent resume before July 15, 2019.

Acquisition as a result of this vacancy is not appreciated.

Apply now