ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Author Archives: Ina Mulder

 1. Slimme EU-actie zou een miljard euro aan investeringen in schone energie kunnen ontketenen, zegt industrieel

  Leave a Comment

  Davos, Zwitserland en Delfzijl, Nederland, 23 januari 2020 – De Europese industrie staat klaar om “miljarden euro’s” te investeren in schone en duurzame productie, op voorwaarde dat de Europese Unie doorgaat en overeenstemming bereikt over een industriebeleid dat echt effect zal hebben op de verbintenis voor CO2-neutralitaal tegen 2050.

  Dat zegt Chris McNamee, CEO van Aldel, producent van aluminium van hoge kwaliteit, die in een persoonlijk beroep op president Ursula von der Leyen van de Europese Commissie op het World Economic Forum in Davos vandaag de Europese Unie oproept te stoppen met draaien en duidelijke basisregels vast te stellen voor de belangrijkste beleidsterreinen die nodig zijn als de industrie een groene toekomst wil realiseren.

  Chris McNamee, die vandaag op een WEF-panel sprak, zei: “De industrie heeft geen probleem om geld in te zamelen. We weten wat er moet gebeuren. Er staan ​​letterlijk miljarden euro’s aan investeringen te wachten om te worden vrijgegeven, op voorwaarde dat regeringen en met name de EU het stokje kunnen overnemen. “

  Met zijn eigen industrie als voorbeeld zijn aluminiumproducenten een actieplan overeengekomen om een ​​schone, CO2-neutrale toekomst te realiseren. Maar de industrie heeft zekerheid nodig over zaken als handel in CO2 emissierechten en gelijke concurrentievoorwaarden, zodat ze op een eerlijke manier kunnen concurreren met “vies” aluminium dat Europa overspoelt van goedkope producenten die vertrouwen op met kolen opgewekte elektriciteit en verouderde productiemethoden.

   “In tegenstelling tot wat velen geloven, is er een levensvatbare toekomst voor een in Europa gevestigde aluminiumsmeltindustrie gericht op duurzaamheid. Maar deze doelen worden momenteel ondermijnd door oneerlijke concurrentie uit markten zoals China en het Midden-Oosten, die met hun vervuilende en zwaar gesubsidieerde productie de markt overspoelen.”

   “We weten wat er moet gebeuren om een ​​duurzame toekomst te creëren voor een industrie die de kern vormt van Europa’s ambities voor een echt circulaire economie. We doen het. Maar als Europa de klimaatverandering serieus wil nemen, moeten regeringen en de Europese Unie actie ondernemen. “

  De heer McNamee roept, net als de Europese aluminiumindustrie, de EU op het belang te erkennen van een levensvatbare aluminiumsector om haar doelstelling van duurzaamheid te bereiken.

  Met name omdat elektriciteit tot 40% van de productiekosten uitmaakt, is het absoluut noodzakelijk dat dit wordt erkend als onderdeel van de lopende herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), door middel van passende compensatieniveaus. Hij vraagt ​​de EU ook om duidelijkheid te geven of de huidige staatssteunvrijstelling voor duurzame energie die dit jaar afloopt, zal worden verlengd. Sinds de overname door York Capital Management, een Amerikaanse beleggingsmaatschappij, die gezorgd heeft voor een nieuw management en aanzienlijke nieuwe investeringen heeft gedaan, wordt Aldel weer winstgevend, is de productie uitgebreid, nieuw personeel aangenomen en een ambitieus duurzaamheidsplan opgesteld voor de toekomst.

  • Aldel laat zien hoe grote energieverbruikers een belangrijke rol kunnen spelen bij het leiden van de uitdagingen die de overgang naar volatiele duurzame energiebronnen met zich meebrengt voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Het investeert veel in transformatieve technologieën en gebruikt zijn smelterij al als een ‘virtuele batterij’, die zichzelf kan in- en uitschakelen in reactie op schommelingen in vraag en aanbod. De conventionele batterijtechnologie moet nog bewijzen dat het een rendabele oplossing voor het probleem van het managen van de mismatch tussen fluctuerende vraag en volatiel duurzame aanbod zou kunnen zijn, en alternatieven zoals waterstof nog te kostbaar zijn, is dit een belangrijke bijdrage aan het succes van de Green Deal. Aldel profiteert van de kustlocatie van zijn smelter, waardoor het dicht bij de enorme offshore windparken op de Noordzee staat.

  • Aluminium is, anders dan andere materialen die vaak worden gebruikt in verpakkingen en in de auto- en luchtvaartindustrie, 100% recyclebaar. Het wordt ook veel gebruikt in de productie van batterijen voor elektrische auto’s. Zolang de elektriciteit die smelters gebruiken afkomstig is van duurzame bronnen, wat in Europa in toenemende mate het geval is, produceert het minimaal CO2.

  • Aldel heeft al een van de schoonste en meest geavanceerde smelters en werkt hard om zowel emissies als afvalbijproducten volledig te elimineren. Tegenwoordig wordt 100% van de fluoride-uitstoot opgevangen en teruggekoppeld naar het proces en wordt gewerkt aan de integratie van nieuwe geavanceerde processen en controlesystemen die andere emissies volledig zullen verminderen of elimineren.

  McNamee voegde eraan toe: “Als je serieus bent over de noodsituatie van het klimaat, is dit een industrie die de weg heeft gewezen. Duurzaamheid is voor ons geen aanvulling. Voor ons is het een kwestie van overleven in een zeer moeilijke markt. Door ons te richten op een duurzaam, milieuvriendelijk bedrijfsmodel en nieuwe technologieën toe te passen op onze processen, kunnen we onze activiteiten letterlijk opruimen.

  “We hebben ons geld daar gelegd waar ons hart en onze mond zijn en we hebben nu een bloeiend bedrijf. We hebben aangetoond dat er geen tegenstelling is tussen wat goed is voor het milieu en wat goed is voor de winst. We hebben laten zien dat we weten wat er moet gebeuren om een ​​duurzame toekomst te creëren voor een industrie die de kern vormt van Europa’s ambities voor een echt circulaire economie. Als Europa serieus is in het tegengaan van klimaatverandering, moeten regeringen en de Europese Unie voor eerlijke concurrentie zorgen en ecologische en sociale dumping elimineren. Het is niet goed dat wij schoner dan schoon zijn, als we vervuiling en CO2-productie alleen naar andere landen exporteren. “

  Over Aldel

  De beslissing om een ​​aluminiumsmelterij in Delfzijl te bouwen, was grotendeels gebaseerd op de ontdekking van aardgas in 1959, een kans om werkgelegenheid te ontwikkelen voor de lokale gemeenschap plus de directe, open verbinding met de zee. Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. (ALDEL) is oorspronkelijk opgericht door drie grote bedrijven: Alusuisse, Billiton en Koninklijke Hoogovens. In de loop der jaren zijn er veel veranderingen geweest, zowel in eigendom als in mensen, en in november 2017 is het gekocht door Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

  Aldel produceert hoogwaardige aluminiumlegeringen ten behoeve van aluminiumverwerkende bedrijven binnen en buiten Europa.

  Chris McNamee is available in Davos for media interviews.

  For further inquiries:

  Andrew Garfield

  Garfield Advisory Ltd

  andrew@garfieldadvisory.com

  +44 7974 982337

 2. Smart EU action could unleash Billion Euro clean energy investment boom, says industrialist

  Leave a Comment

  Davos, Switzerland and Delfzijl, the Netherlands, January 23, 2020 – European industry stands ready to invest “billions of euros” in clean and sustainable production, providing the European Union can get on and agree on an industrial policy that will give genuine effect to its commitment to carbon neutrality by 2050.

  So says Chris McNamee, CEO of high quality aluminium producer Aldel, who, in a personal appeal to European Commission President Ursula von der Leyen at the World Economic Forum at Davos, today calls on the European Union to stop prevaricating and set clear ground rules on the key areas of policy needed if industry is to deliver a green future.

  Speaking on a WEF panel today, Chris McNamee said: “Industry has no problem raising the money. We know what needs to be done.  There are literally billions of euros of investment waiting to be unleashed, provided governments and particularly the EU, can take up the baton.”

  Using his own industry as an example, aluminium producers have agreed an action plan to deliver a clean, carbon neutral future. But they need certainty over issues like carbon trading and a level playing field so they can compete fairly with “dirty” aluminium flooding Europe from low cost producers who are relying on coal generated electricity and outdated production methods.

   “Contrary to what many believe, there is a viable future for a European-based aluminium smelting industry focused on sustainability. But our efforts to achieve this risk being undermined by unfair competition from markets such as China and the Middle East, where there is polluting and heavily subsidised production flooding the market.

   “We know what needs to be done to create a sustainable future for an industry which lies at the heart of Europe’s ambitions for a truly circular economy. We are doing it. But if Europe is serious about countering climate change, then governments and the European Union need to act.”

  Mr McNamee, in common with the European aluminium industry, is calling on the EU to recognize the importance of a viable aluminium sector to delivering its goal of sustainability.

  In particular, with electricity accounting for up to 40% of the costs of producing the material, it is imperative that this be recognised as part of the ongoing revision to the EU Emissions Trading System (ETS), through appropriate levels of compensation. He is also asking for the EU to clarify whether the current state-aid exemption for renewable energy which is due to expire this year will be renewed. Since being taken over by York Capital Management, a US investment firm, who have put in new management and significant new investment, Aldel is returning to profitability, has expanded production, taken on new staff and put in place an ambitious sustainability plan to secure the future.

  • Aldel is demonstrating how large energy users can play an important role in managing the challenges that the transition to volatile renewable energy sources poses to the stability of the electricity grid. It is investing heavily in transformative technologies and is already operating its smelter as a “virtual battery,” able to switch itself on and off in response to fluctuations in demand and supply. With conventional battery technology yet to prove itself as a viable solution to the issue of managing the mismatch between fluctuating demand and volatile renewable supply, and alternatives such as hydrogen fuel cells still too costly, this is a major  contribution which will be important for the success of the Green Deal. Aldel benefits from its smelter’s coastal location which puts it in close proximity to the vast offshore windfarms populating the North Sea.
  • Aluminium, unlike other materials commonly used in packaging and in the automotive and aviation industries, is 100% recyclable. It is also heavily used in the manufacturer of batteries for electric cars. As long as the electricity that smelters use comes from renewable sources, which in Europe is increasingly the case, it produces minimal CO2.
  • Aldel already operates one of the cleanest and most advanced smelters and is working hard to eliminate entirely both emissions and waste by-products. Today 100% of the fluoride emissions are captured and fed back to the process, and work is underway to integrate new advanced processes and control systems which will reduce or eliminate other emissions entirely.  

  Mr McNamee added: “If you are serious about the climate emergency, this is an industry which has shown the way. Sustainability for us is not an add-on. For us, it is a question of survival in a very tough market. By focusing on a sustainable, environmentally sound business model, and applying new technologies to our processes, we are able to literally clean up our act.

  “We have put our money where our hearts and mouth are, and we now have a thriving business. We have demonstrated that there is no contradiction between what is good for the environment and what is good for the bottom line. We have shown that we know what needs to be done to create a sustainable future for an industry which lies at the heart of Europe’s ambitions for a truly circular economy. If Europe is serious about countering climate change, then governments and the European Union needs to ensure a level playing field and eliminate environmental as well as social dumping. It is no good us being cleaner than clean, if we are merely exporting pollution and CO2 production to other countries. “

  About Aldel

  The decision to base an aluminium smelter in Delfzijl was based largely on the discovery of natural gas in 1959, an opportunity to develop employment for the local community plus the direct, open connection to the sea. Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. (ALDEL) was originally founded by three large companies: Alusuisse, Billiton and Koninklijke Hoogovens. Over the course of the years, it has been through many changes both in ownership and people and from November 2017 it was bought out by Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

  Aldel produces high quality aluminium alloys for the benefit of businesses and other aluminium processing companies in and outside Europe.

  Chris McNamee is available in Davos for media interviews.

  For further inquiries:

  Andrew Garfield

  Garfield Advisory Ltd

  andrew@garfieldadvisory.com

  +44 7974 982337

 3. European Aluminium welcomes ALDEL as newest member

  Leave a Comment

  Aldel is accepted as the newest member of European Aluminium, as unanimously confirmed by the General Assembly through an electronic voting during the last two weeks. In the category of primary smelters, the new membership is quite exceptional; www.european-aluminium.eu

  Mr Christian Wagener, Chief Commercial Officer of Aldel:  “We are extremely happy with our membership as all the relevant companies of the industry basically said: yes, we want Aldel to join our network as it is an important producer off aluminium in the Netherlands.”

  European Aluminium, founded in 1981, is the voice of the aluminium industry in Europe. They engage with European decision makers to create a sustainable business climate for the aluminum industry in Europe and promote aluminum as an innovative and sustainable material for the future of Europe.

  Ramp-up finished

  Aldel is the only remaining aluminium producer in the Netherlands. The plant was acquired by York Capital in November 2017 and is in the process of a significant capital investment program to return the plant to its original production levels. As the ramp-up almost is finished, the plant is close to an annual capacity of up to 160,000 tonnes of extrusion billets and rolling ingots. Aldel plays a very important role in helping balance the Dutch energy grid which becomes more important as the renewable energy mix increases. Recycling continues to be an important focus for Aldel and is an integral part of the on-going business strategy.

  ———-

  Note for the editor

  More information, please  contact with: 
  G. J. Weber, Interim Communications Manager +31 (0)596 638 775

  www.aldel.nl

 4. European Aluminium verwelkomt ALDEL als nieuwste lid

  Leave a Comment

  Aldel is geaccepteerd als het nieuwste lid van de European Aluminium Associatie, zoals unaniem bevestigd door de Algemene Vergadering door middel van elektronisch stemmen gedurende de laatste twee weken. In de categorie van primaire smelters is dit  nieuwe lidmaatschap vrij uitzonderlijk; www.european-aluminium.eu

  Dhr. Christian Wagener, Chief Commercial Officer van Aldel: “We zijn enorm blij met ons lidmaatschap, omdat alle relevante bedrijven in de industrie eigenlijk zeiden: ja, we willen dat Aldel lid wordt van ons netwerk omdat ze een belangrijke producent zijn van aluminium in Nederland. ”

  European Aluminium, opgericht in 1981, is de stem van de aluminiumindustrie in Europa. Ze gaan in gesprek met Europese besluitvormers om een ​​duurzaam bedrijfsklimaat te creëren voor de aluminiumindustrie in Europa en bevorderen aluminium als een innovatief en duurzaam materiaal voor de toekomst van Europa.

  Ramp-up voltooid

  Aldel is de enige overgebleven aluminiumproducent in Nederland. De fabriek is in november 2017 overgenomen door York Capital en is bezig met een aanzienlijk investeringsprogramma om de fabriek terug te brengen naar de oorspronkelijke productieniveaus. Nu de ramp-up bijna is voltooid, zal de fabriek jaarlijks tot ca 160.000 ton aluminium kunnen gaan produceren. Aldel speelt een belangrijke rol bij het helpen in evenwicht brengen van het Nederlandse energienetwerk, dat belangrijker wordt naarmate de mix van hernieuwbare energie toeneemt. Recycling blijft een belangrijke focus voor Aldel en vormt een integraal onderdeel van de lopende bedrijfsstrategie.

  ———-
  Noot voor de redactie

  Meer informatie:   
  G. J. Weber, Interim Communications Manager +31 (0)596 638 775

  www.aldel.nl

 5. New executive chairman for aluminum company in Delfzijl

  Reacties uitgeschakeld voor New executive chairman for aluminum company in Delfzijl

  Chris McNamee (York Capital) has been  appointed as Executive Chairman of DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperation U.A. (Aldel). He succeeds Karsten Pronk,  who for years has led the company successfully in difficult times. The trade unions and the works council  have approved this designation. 

  This also has taken place in consultation with Pronk and the management team of Aldel. The employees have been informed this morning.

  Since October 2017 the investment company York Capital has been the new owner of Aldel. York Capital will in the coming years invest millions in Aldel. They preferred to continue these investments with  own specialized management people, along with the current management team of Aldel.

  From the beginning of 2018 Aldel started with a large scale investment  of the Electrolysis so that it will be possible to use again  the full capacity of the company. The employment will, as a result of this investment, grow from the current 175 to about 250 FTE end 2018. There is currently therefore also much attention for attracting new employees.Delfzijl, 23 July 2018

  ———————————-

  Note to editors. For further information, please contact:

  Marie-Lou Gregoire, interim Pressofficer, tel. +31 (0)6 204 300 70

  Aldel : +31 (0596)  638 555

   

   

 6. Nieuwe directie voor aluminiumbedrijf in Delfzijl

  Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe directie voor aluminiumbedrijf in Delfzijl

  York Capital gaat de directievoering van DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. (Aldel) voeren. Vanaf 20 juli is Chris McNamee benoemd tot Executive Chairmain van Aldel. Hij volgt hiermee Karsten Pronk op die jarenlang in moeilijke tijden, het bedrijf succesvol heeft geleid. Met Pronk, OR en vakbonden is hierover overeenstemming bereikt. Het personeel is vanmorgen geïnformeerd.

  Sinds oktober 2017 is York Capital Management (‘York Capital’) de nieuwe eigenaar van Aldel. Na een traject met de curator is deze investeringsmaatschappij bereid gevonden om het failliete Aldel een succesvolle doorstart te bieden. Zij kiest ervoor om dit grootschalige investeringstraject met eigen gespecialiseerde medewerkers voort te zetten, samen met het huidige managementteam van Aldel.

  York Capital zal in de komende jaren voor miljoenen in het bedrijf investeren. Vanaf begin 2018 is begonnen met ‘het opregelen’ van het resterend deel van de Elektrolyse totdat de volledige capaciteit van het bedrijf zal zijn bereikt. De werkgelegenheid bij Aldel zal als gevolg van deze investering groeien van de huidige 175 FTE tot circa 250 FTE eind 2018. Er is momenteel daarom ook veel aandacht voor het aantrekken van nieuw personeel.

  Delfzijl, 23 juli 2018

  ———————————-
  Noot voor de redactie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
  Marie-Lou Gregoire, interim persvoorlichting, tel. +31 (0)6 204 300 70
  Aldel algemeen nummer: +31 (0596) 638 555