ALDEL - Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A.

T. +31 (0) 596 638 555

E. info@aldel.nl

Author Archives: Gerben Bouwman

 1. Aluminiumsmelter Damco Delfzijl maakt op elektriciteitsnet plek voor groene stroom (Dagblad van het Noorden)

  Leave a Comment

  Door de eigen elektrotechnische installatie om te bouwen en beter te sturen, wil aluminiumsmelter Damco Delfzijl (Aldel) op het elektriciteitsnet ruimte scheppen voor groene energie.

  Dinsdag tekende Damco een contract met het Franse Energy Pool. De Fransen leveren de hard- en software voor de installatie van Damco.

  Achterkant van energietransitie

  Dat wordt de komende tijd een forse operatie, zegt raadgevend ingenieur Christiaan Schreurs van Damco. ,,Wij hebben het wel eens over de achterkant van de energietransitie. Iedereen praat over energietransitie, maar hier wordt de komende tijd zichtbaar wat er bij komt kijken om dat in een vijftig jaar oude fabriek vorm te geven.’’

  Damco is een grootverbruiker van elektriciteit. Om het aluminium te produceren komt de stroom vanaf het nabij gelegen hoofdschakelstation Weiwerd met 220.000 Volt de fabriek binnen. De installaties in de fabriek reduceren dat naar de 900 Volt gelijkstroom waarop de ovens draaien.

  Minder elektriciteit innemen

  Zodra zich calamiteiten in het net voordoen, krijgt Damco van netbeheerder Tennet het verzoek de energie-intrek tijdelijk terug te schroeven. Dat kan ongeveer een uur lang zonder dat de ovens afkoelen. Productie is dan onmogelijk.

  Tennet kan de zo vrijkomende stroom elders inzetten totdat de storing is opgelost.

  Net instabiel door zon en wind

  Deze situatie doet zich nu ongeveer twee keer maand voor, zegt Schreurs. De verwachting is dat het in de toekomst vaker gebeurt.

  Schreurs verklaart: ,,Doordat er steeds meer energie van wind en zon komt wordt de instabiliteit van het net groter. Afhankelijk van de kracht van de wind en de zon wordt er meer en soms minder elektriciteit aan het net geleverd. Het net moet die wisselingen opvangen en daar gaat Damco bij helpen. Afhankelijk van de situatie vragen we meer dan wel minder stroom.’’

  Meer ruimte groene energie

  Damco springt dus vaker bij in het oplossen van instabiliteit.

  Schreurs: ,,We zeilen scherper aan de wind met het vermogen in de fabriek. Voor Tennet betekent dat meer stabilisatie op het net en dus meer ruimte voor groene energie.’’

  Groene stroom

  De komende jaren wil Damco in het eigen productieproces ook meer gebruik maken van groene stroom. Op de enorme daken van de fabriek komen over een lengte van 2 kilometer zonnepanelen te liggen. Daarnaast is de aluminiumsmelter met verschillende eigenaren van windparken in gesprek over de levering van stroom.

  auteur: Richold Brandsma, Economie

  Bron: Dagblad van het Noord – https://www.dvhn.nl/economie/Damco-maakt-plek-voor-groene-stroom-25122506.html

 2. The invisible by-product of ALDEL: a more stable electricity grid

  Leave a Comment

  Delfzijl/Le Bourget du Lac, December 10. ALDEL is the last aluminium producer in the Netherlands. But as one of the largest electricity consumers in the Netherlands, ALDEL has as special by-product: today ALDEL signs the cooperation contract with the French smart energy manager ENERGY POOL whereby the electrical load of ALDEL is used to support the stability of the electricity grid. ENERGY POOL has been selected as a partner for the development of the required systems (automation infrastructure etc) for the conversion of the installations and the implementation of the interface to the TENNET network operator. As a balancing service provider, ENERGY POOL will finally operate 24/7 load modulation and provide customized support for market bidding strategy.

  ENERGY POOL

  ENERGY POOL has a 10-year experience in delivering balancing and ancillary services to system operators from load modulation. Through its unique software platform, ENERGY POOL connects aggregates and optimizes end-users installations. ENERGY POOL enables its clients to seize opportunities on energy markets while enhancing their ability to adjust their consumption at critical times for the power grid.

  In 2014 ENERGY POOL was the first aggregator to deliver frequency regulation services (FCR) to French TSO RTE from load modulation.

  ENERGY POOL manages  a global portfolio of flexible load of 4 GW and aims at being a key enabler of energy transition worldwide, allowing most people to have access to a low-carbon and reliable electricity.

  Historical help

  ALDEL used to help the electricity grid by offering a large constant load for the conventional power stations (the base load). As a result, these power stations were able to keep running at a low pace at night in order  to be able to supply the increasing demand for electricity quickly in the morning.

  ALDEL is now helping the electricity grid by offering a variable load. For this, we are converting our large electrical installations together with ENERGY POOL:  our old rectifier installations: 10 pieces with a capacity of 40,000 Amps each with a voltage of up to around 800V, which were once built for that base load. After conversion, we do extensive tests to see what the installations can handle.

  Virtual battery

  After the conversion, ALDEL can act as a VIRTUAL BATTERY that helps to stabilize the energy grid. This is necessary to compensate for the peaks and fluctuations of energy from wind and sun. ALDEL expects to be able to reach a variable load of 15 MW to support the grid frequency; that is a very large bandwidth. Real batteries of that caliber that are used to stabilize the grid cost considerably more than the costs for which ALDEL does it.

  Green strategy as the back of the energy transition

  The expected contribution to network stabilization by ALDEL and then expressed in the professional terms used for this:

  • Participation in FCR (frequency containment reserve, “frequency regulation”) for approx. 10 MW-15MW,
  • Participation in FRR (Frequency Restoration Rerve, “control capacity”)for approx. 10 MW-15MW
  • Participation in mFRRda (Manuel Frequency Restoration Reserve directly activated, “Emergency power”) approx. 150 MW, 200 MW in the future (when we are in full operation).

  All this is relatively unique in view of the installations, capacity and reaction speed of the aluminium company. This shows how hard work is also being done at the back of the energy transition at ALDEL to make that transition possible at all.

  Press Info

  Gilbert J. Weber, Communications Manager ai ALDEL, tel. 0596-638555

  Laura Darvey, Communications Manager ENERGY POOL, tel. +33 (0)488131660

 3. Het onzichtbare bijproduct van ALDEL; een stabieler elektriciteitsnet

  Leave a Comment

  Delfzijl/Le Bourget du Lac, 10 december. ALDEL is de laatste aluminiumproducent van Nederland. Maar als een van de grootste stroomgebruikers van Nederland heeft ALDEL een bijzonder bijproduct: Vandaag tekent ALDEL het samenwerkingscontract met het Franse ENERGY POOL waarbij de elektrische belasting van ALDEL wordt ingezet ter ondersteuning van de stabiliteit van het elektriciteitsnet. ENERGY POOL is geselecteerd als partner voor de ontwikkeling van de benodigde systemen, voor de ombouw van de installaties en de invulling van de interface naar netbeheerder TenneT.

  ENERGY POOL

  ENERGY POOL heeft 10 jaar ervaring in het leveren van balancerings- en ondersteunende diensten aan systeembeheerders vanuit lastmodulatie. Via zijn unieke softwareplatform verbindt ENERGY POOL aggregaten en optimaliseert het installaties van eindgebruikers. ENERGY POOL stelt haar klanten in staat kansen op energiemarkten te benutten en tegelijkertijd hun vaardigheid te vergroten om hun verbruik aan te passen op kritieke momenten voor het elektriciteitsnet. In 2014 was ENERGY POOL de eerste aggregator die frequentieregulatiediensten (FCR) leverde aan de Franse Transmission System Operator(TSO) – RTE vanuit belastingmodulatie. ENERGY POOL beheert een wereldwijde portefeuille met een flexibele belasting van 4 GW en wil een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde energietransitie, waardoor de meeste mensen toegang hebben tot koolstofarme en betrouwbare elektriciteit.

  Historische hulp

  Vroeger hielp ALDEL het elektriciteitsnet al door voor de conventionele elektriciteitscentrales een grote constante last te bieden (de grondlast). Daardoor konden deze centrales ’s nachts op een laag pitje blijven draaien om zodoende in de ochtend snel de toenemende vraag naar stroom te kunnen leveren.

  Nu helpt ALDEL het elektriciteitsnet door een variabele last te bieden. Daarvoor bouwen we samen met ENERGY POOL onze grote elektrotechnische installaties om: onze oude gelijkrichterinstallaties; 10 stuks met een capaciteit van elke 40.000 Ampère bij een spanning tot ca. 800 V, die ooit voor die grondlast gebouwd waren. Na ombouw doen we uitvoerige tests om te kijken wat de installaties aan kunnen.

  Virtuele batterij

  Na de ombouw kan ALDEL zich gedragen als een virtuele batterij die helpt om fluctuaties in het energienet uit wind en zon op te vangen. ALDEL verwacht een variabele last te kunnen bereiken van 15 MW voor de ondersteuning van de netfrequentie; dat is een flinke bandbreedte. Echte batterijen van dat kaliber die gebruikt worden om het net te stabiliseren kosten aanmerkelijk meer dan de kosten waarvoor ALDEL het doet.

  Groene Strategie als achterkant van de energietransitie

  De verwachte bijdrage aan netstabilisatie door ALDEL en dan uitgedrukt in de vaktermen die daarvoor worden gebruikt:

  • Deelname aan FCR (frequency containment reserve, “frequentieregeling”) voor ca. 10 MW-15MW,
  • Deelname aan FRR (Frequency Restoration Reserve, “regelvermogen”) voor ca. 10 MW -15MW,
  • Deelname aan mFFRda (Manual Frequency Restoration Reserve directly activated, “Noodstroom”) ca. 150 MW, toekomstig 200 MW(als we in vol bedrijf zijn).

  Dit alles is relatief uniek, gelet op de installaties, de capaciteit en de reactiesnelheid van het aluminiumbedrijf. Hieruit blijkt hoe hard er ook aan de achterkant van de energietransities bij ALDEL wordt gewerkt om die transitie überhaupt mogelijk te maken.

  Info voor de pers:

  Gilbert J. Weber, Communications Manager ai ALDEL, tel. 0596-638555

  Laura Darvey, Communications Manager Energy Pool tel. +33 (0)488131660

 4. ALDEL selects ECORUS for the installation of 50,000 m2 of solar cell roofs

  Leave a Comment

  Farmsum, November 7. DAMCO Aluminum Delfzijl Cooperative U.A. / Aldel selects Ecorus Development BV to provide various factory roofs with solar cells. The total surface area is approximately 50,000 m2 and the expected solar capacity is between 8 and 12 Mw. Three companies had submitted a proposal. After a carefully executed selection process, ECORUS was ultimately chosen. Today the declaration of intent was signed between Chris McNamee, CEO Aldel and Philippe Vanhoef, founder Ecorus.

  Timeframe

  The objective of the collaboration is to investigate the feasibility of building, maintaining and operating a solar cell installation on the roofs of DAMCO. After signing the declaration of intent, the following global timetable is followed:

  • Application for SDE + subsidy: October 2019
  • Provisional design based on the research, mutual agreement on the final contract and implementation in Q1 + Q2 2020
  • Project financing in Q3 2020
  • Start installation work: Q4 2020
  • Expected delivery: Q2 2021

  The installation of solar cells on the factory roofs of Aldel fits in with the future vision and strategy of the aluminum producer. The ten-year plan drawn up for this is implemented in three phases. This plan looks at reducing CO2 emissions, switching to sustainable energy, generating sustainable energy itself and coordinating production with the available capacity in the network. And the latter is important for balancing the energy grid so that more sustainable energy can come onto the grid.


  Press info:

  G.J. Weber (Communication Manager)

 5. ALDEL selecteert ECORUS voor installatie van 50.000 m2 zonnecel-daken

  Leave a Comment

  Farmsum, 7 november. DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. / Aldel selecteert Ecorus Development BV om diverse fabriekshallen te voorzien van zonnecellen. De totale oppervlakte bedraagt ca 50.000m2 en de verwachte capaciteit uit zon ligt tussen de 8 en 12 MW. Drie bedrijven hadden een voorstel ingediend. Na een zorgvuldig uitgevoerd selectieproces is uiteindelijk de keuze op ECORUS gevallen. Vandaag is de intentieverklaring getekend tussen Chris McNamee, CEO Aldel en Philippe Vanhoef, oprichter Ecorus.

  Tijdpad

  De doelstelling van de samenwerking is het onderzoek naar de haalbaarheid van het bouwen, onderhouden en exploiteren van een zonnecelinstallatie op de daken van DAMCO. Na ondertekening van de intentieverklaring wordt het volgende globale tijdpad gevolgd:

  • Aanvraag SDE+ subsidie: november 2019
  • Voorlopig ontwerp op basis van het onderzoek, onderlinge overeenstemming over het definitieve contract en implementatie in Q1 + Q2 2020
  • Projectfinanciering in Q3 2020
  • Start installatiewerk: Q4 2020
  • Verwachte oplevering: Q2 2021

  Onderdeel van de groene strategie

  De plaatsing van zonnecellen op de fabrieksdaken van Aldel past in de toekomstvisie en strategie van de aluminiumproducent. Het daarvoor opgestelde tienjarenplan wordt in drie fasen uitgevoerd. In dit plan wordt gekeken naar het reduceren van CO2-uitstoot, overschakelen naar duurzame energie, zelf duurzame energie opwekken en het afstemmen van de productie op de beschikbare capaciteit in het net. En dat laatste is weer belangrijk voor het balanceren van het energienet zodat meer duurzame energie het net op kan komen. 

  Meer info voor de pers:

  G.J. Weber Communicatie Manager a.i.